KHUYỄN MÃI VÀ SỰ KIỆN - PURTIER PLACENTA RIWAY QUỐC TẾ

KHUYỄN MÃI VÀ SỰ KIỆN - PURTIER PLACENTA RIWAY QUỐC TẾ

KHUYỄN MÃI VÀ SỰ KIỆN - PURTIER PLACENTA RIWAY QUỐC TẾ - ✅ PURTIER PLACENTA, RIWAY VIỆT NAM, ✅ CÔNG TY RIWAY, PURTIER, SẢN PHẨM Purtier Placenta Sixth Edition, ✅ TẾ BÀO GỐC PURTIER,LIỆU PHÁP TẾ BÀO GỐC PURTIER VIỆT NAM, TRỊ BỆNH BẰNG TẾ BÀO GỐC, ✅ CÔNG TY PURTIER PLACENTA Thành phố Hồ Chí Minh

✅ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN 1 SET 7 HỘP TẶNG 5 HỘP, CẤP ID THÀNH VIÊN TOÀN CẦU xuất hoá Đơn theo yêu cầu, vào thành viên toàn cầu, cấp id giảm giá cho lần mua tiếp theo, giá 3688 SG = 63 triệu vn ✅ Đầu tư cấp bật 1 sao : 7 set - 7x7 + 35 Hộp Tổng 85 hộp - 3688 Sg x 7 -( 5000 thưởng ) = 20816 sg x 17 = 353 triệu vn + Quyền lợi : + Bàn giao hệ thống kinh doanh Quốc tế + Hoa Hồng bảo trợ thành viên được bảo trợ 28 thành viên, mỗi thành viên nhận được 344 SG x 28 thành viên + Tiền thưởng " Cân nhánh" Cân nhánh 1 lần nhận được 344 Sg x số lần cân nhánh. + Hoa hồng "thu nhập trên thu nhập": 10% trên thu nhập của thu nhập F1, F2, F3 ✅Vinh Danh làm hình ảnh trên sân khấu các quốc gia có sự kiện sớm nhất tầm 4 000 đên 90.000 người -----------------------ENGLISH-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ✅ REGISTER 1 SET 7 BOX GET 5 BOXES, GIVING GLOBAL MEMBERS ID issue Invoice on request, enter the global membership, issue a discount id for the next purchase, price 3688 SG = 63 million VND ✅ Investment level up 1 star: 7 sets - 7x7 + 35 Boxes Total 85 boxes - 3688 Sg x 7 -( 5000 bonus ) = 20816 sg x 17 = 353 million VND + Benefits: + Handing over the international business system + Sponsorship commission sponsored 28 members, each member gets 344 SG x 28 members + Bonus "Branch balance" Balance 1 time get 344 Sg x number of times branch balance. + Commission "earnings on earnings": 10% on earnings of earnings F1, F2, F3 ✅Glory to make images on the stage of countries with the earliest events from 4,000 to 90,000 people -----------------------------------------CHINA ------------------------------------------------------------------------------------------ ✅ 注册 1 套 7 盒送 5 盒,提供全球会员 ID 根据要求开具发票,进入全球会员,为下次购买开具折扣id,价格3688 SG = 6300万越南盾 ✅ 投资等级提升 1 星:7 套 - 7x7 + 35 盒 总共 85 盒 - 3688 Sg x 7 -(5000 奖金)= 20816 sg x 17 = 3.53 亿越南盾 + 好处: + 处理国际业务系统 + 赞助委员会赞助 28 位会员,每位会员获得 344 SG x 28 位会员 + 奖金“分行余额”余额 1 次获得 344 Sg x 分行余额次数。 + 佣金“收益收益”:收益 F1、F2、F3 收益的 10% ✅荣耀在最早事件4000到90000人的国家舞台上制作影像
sụ-kien-purtierplacenta
( Thành viên Nhật bản đến tham dự sự kiện Purtier placenta tại malaysia ) 

sụ-kien-purtierplacenta
thanh-vien-purtier-placenta
sụ-kien-purtierplacenta
( Cộng đồng Việt Nam chúng tôi đến Malaysia từ rất sớm ) 
hoi-thao-purtier-placentathanh-vien-purtier-placenta
sụ-kien-purtierplacenta

sụ-kien-purtierplacenta

 
 
 
SỤ-KIEN-RIWAY
SU-KIEN-RIWAY
SU-KIEN-RIWAY-
SU-KIEN-RIWAY-5SU-KIEN-RIWAY-6
ĐĂNG KÝ TƯ VẤN HÀNG CHÍNH HÃNG ĐỂ ĐƯỢC NHẬN ID GỐC
 CLICK ĐĂNG KÝ HOẶC GỌI NGAY HOTLINE
Đăng ký nhận KM 0919916241


Đăng ký nhận tin

Cập nhật thông tin khuyến mại nhanh nhất, Hưởng quyền lợi giảm giá đặc biệt